اثر الگوی خواب بر رفتار رانندگی موتورسیکلت سواران
کد مقاله : 1083-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سعید فریدونی *1، علی توکلی کاشانی2
1دانشکده عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2گروه حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت، تهران ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: مهمترین عامل در بیشتر تصادفات رانندگی عوامل انسانی از قبیل نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، خستگی، خواب آلودگی، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی در ساعات سیاه یا زمان‌هایی مثل آخر شب، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های شناختی نظیر زمان واکنش، حواسپرتی و خستگی، سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و نوع نگرش نسبت به رانندگی مخاطره‌آمیز می‌باشد. هدف این پژوهش تبیین اثر الگوی خواب بر روی رفتار رانندگی موتورسیکلت سواران بود.
روش: جامعه این پژوهش همۀ موتورسواران شاغل در پیک‌های موتوری شهر کرج و نمونه آن تعداد 147 نفر که به شکل هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها تعداد 128 پرسشنامه که به صورت کامل پاسخ شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه‌های این پژوهش؛ اطلاعات دموگرافیک، رفتارهای رانندگی موتورسواران MRBQ و کیفیت خواب پیتزبورگ PSQIرا شامل می‌شد. برای تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام به کار رفت.
یافته‌: نتایج نشان داد که بین تخلفات سرعت با تأخیر در به خواب رفتن و میزان بازدهی خواب؛ تخلفات رانندگی با استفاده از داروهای خواب‌آور و تأخیر در به خواب رفتن و اختلالات عملکردی روزانه؛ تک چرخ زدن با تأخیر در به خواب رفتن و اختلالات عملکردی روزانه؛ خطاهای مهار موتورسیکلت با کیفیت ذهنی خواب، میزان بازدهی خواب، استفاده از داروهای خواب‌آور، اختلالات عملکردی روزانه و کیفیت خواب در سطح 05/0

نتیجه‌گیری: داشتن خواب مناسب و درمان اختلالات خواب می‌تواند در کاهش خطاهای رانندگی و آسیب‌‌های مرتبط با آن مؤثر باشد.

کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: الگوی خواب؛ رفتار رانندگی موتورسیکلت سواران؛ پرسشنامه رفتارهای رانندگی موتورسواران MRBQ ؛ پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است