نقش رویه های روان رنجورخویی در پیش بینی شکایات جسمانی
کد مقاله : 1089-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رضا عبدی *1، سمیه جاویدفر2
1گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران
2سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی- بهزیستی شهرستان تبریز- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی علامه امینی
چکیده مقاله:
مقدمه: مشکلات جسمانی به طور کلی بار سنگینی برای مراکز مراقبت های بهداشتی است که با ناتوانی و عدم استفاده از مراقبت های بهداشتی و ترخیص بیمار رابطه مثبت دارد. هدف: از این رو این پژوهش با هدف بررسی نقش رویه های روان رنجورخویی در پیش بینی شکایات جسمانی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع بنیادی و براساس نحوه گردآوری داده ها تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 31447 نفر در سال تحصیلی 1398-1399 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با 379 نفر بود. آزمودنی ها نیز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه شکایات جسمانی (گییرک و همکاران، 2014) و پرسشنامه روان رنجورخویی(مک کرا و کاستا، 1992) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چندگانه همزمان از طریق نرم افزار 23 spss استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد رویه های روان رنجورخویی (اضطراب، خشم، افسردگی، شرم، تکانشگری و آسیب پذیری به استرس) سهم معنی داری در پیش بینی شکایات جسمانی داشتند. نتیجه گیری: بنابراین توجه به رویه های روان رنجورخویی در شناسایی مشکلات بین فردی دانشجویان می تواند نقش مهمی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
روان رنجورخویی، اضطراب، خشم، افسردگی، شرم، تکانشگری، شکایات جسمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است