نقش رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوارفکری در پیش بینی شدت نشانه های اختلالات هیجانی
کد مقاله : 1090-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمد حسن زمانی زرگر *1، رضا عبدی2
1کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: اختلال افسردگی و اختلال اضطرابی از جمله اختلالات هیجانی می باشند که هم شیوع بالایی دارند و هم اینکه از همبودی زیادی برخوردار هستند و باعث مشکلات فراوانی برای افراد مبتلا ایجاد می کنند. هدف: مطالعه حاضر به بررسی نقش رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری در پیش بینی شدت نشانه های اختلالات هیجانی انجام گردید. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که بر روی 200 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطرابی و افسردگی که به کلینیکهای تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره استان اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارهای SPSS.22 و لیزرل 8.80 صورت گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری در پیش بینی شدت نشانه های اختلالات هیجانی در دو مولفه اضطراب و افسردگی نقش معنی داری دارند. نتیجه گیری: بنابراین رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری نقش مهمی را در بروز و نگه داشت اختلالات هیجانی به ویژه افسردگی و اضطراب دارند.
کلیدواژه ها:
رویدادهای استرس زای زندگی، نشخوار فکری، اختلالات هیجانی، افسردگی، اضطراب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است