نقش ابعادحساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به مصرف سیگار
کد مقاله : 1091-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمد حسن زمانی زرگر *1، بابک گوزلی2
1کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2آموزگار- آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز
چکیده مقاله:
مقدمه: استعمال سیگار به خصوص در میان دانشجویان محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. در سال های اخیر، مصرف سیگار و قلیان به عنوان یک اپیدمی جهانی توتون و تنباکو و یک مشکل مهم بهداشت عمومی تعریف شده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به مصرف سیگار انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونه های پژوهش از طریق نمونه گیری آنلاین و از بین دانشجویانی که سابقه مصرف سیگار داشتند، 266 نفر (85 نفر دختر و 181 نفر پسر) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه حساسیت اضطرابی (تیلور و کاکس، 1998) و پرسشنامه گرایش به مصرف سیگار (شور، تاشچیان و آدامز، 2000) بود. برای تحلیل اطلاعات از رگرسیون چندگانه همزمان از طریق نرم افزار 23 spss استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد ابعاد ترس از نشانه های تنفسی، ترس از نشانه های قلبی عروقی، ترس از واکنشهای اضطرابی در جمع و ترس از عدم مهار شناختی توانایی پیش بینی گرایش به مصرف سیگار را داشتند. نتیجه گیری: بنابراین افراد سیگاری با سطح بالایی از حساسیت اضطرابی در معرض خطر بیشتری برای سیگار کشیدن قرار دارند.
کلیدواژه ها:
حساسیت اضطرابی، گرایش به مصرف سیگار، دانشجویان سیگاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است