نقش تنظیم شناختی هیجانی و تنظیم هیجانی بین فردی در پیش بینی مشکلات بین فردی دانشجویان
کد مقاله : 1092-IRANPA-FULL
نویسندگان:
بابک گوزلی *1، محمد حسن زمانی زرگر2
1آموزگار- آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز
2کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده مقاله:
مقدمه: مشکلات بین فردی شامل الگوهای تکراری در روابط بین فردی است که ممکن است از طریق راهکارهای مقابله ای ناسازگار و پاسخ ها به یک تعامل ناکارآمد ایجاد شود. هدف: پژوهش با هدف بررسی نقش تنظیم شناختی هیجانی و تنظیم هیجانی بین فردی در پیش بینی مشکلات بین فردی دانشجویان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز در نیمسال اول سالتحصیلی 1399 - 1398 بودند. نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان در حدود 387 نفر بود که به منظور تعمیم پذیری بالا، 421 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1996)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001) و پرسشنامه تنظیم هیجانی بین فردی (هافمن ، کارپنتر و کرتیس، 2016) بود. از روش رگرسیون چندگانه همزمان و با استفاده از 23 spss برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازگارانه و ناسازگارانه و تنظیم هیجانی بین فردی سهم معناداری در پیش بینی مشکلات بین فردی دانشجویان دارند (01/0>p). نتیجه گیری: بنابراین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مثبت و تنظیم هیجانی بین فردی به صورت معکوس و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی ناسازگارانه به صورت مستقیم توانایی پیش بینی مشکلات بین فردی دانشجویان را داشتند.
کلیدواژه ها:
تنظیم شناختی هیجانی، تنظیم هیجانی بین فردی، مشکلات بین فردی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است