بررسی نقش عزت نفس و خودشیفتگی در پیش بینی حسادت زوجین متقاضی طلاق
کد مقاله : 1093-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سمیه جاویدفر *1، رضا عبدی2
1سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی- بهزیستی شهرستان تبریز- مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی علامه امینی
2گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: حسادت یک احساس عمیقاً ناخوشایند است که از مقایسه های اجتماعی رو به بالا ناشی می شود که تأثیری منفی در خود دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش عزت نفس و خودشیفتگی در پیش بینی حسادت زوجین متقاضی طلاق انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش را زنـان ومردان مراجعـه کننـده بـه مراکـز مشاوره و روانشناسی شهر تبریز در سال 1399-1400 تشکیل دادند. نمونه تحقیق شامل 260 نفر (130 مرد و 130 زن) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد و در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه خودشیفتگی مرضی (PNI)، پرسشنامه ناپایداری عزت نفس حالت (کرنیس و همکاران ، 1989) و پرسشنامه حسادت (لانگ و کروسیوس، 2015) بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه همزمان با نرم افزار Spss.23 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد عزت نفس پایدار، عزت نفس ناپایدار و خودشیفتگی سهم معنی داری در پیش بینی حسادت زوجین متقاضی طلاق در سطح 01/0>p داشتند. نتیجه گیری: بنابراین عزت نفس ناپایدار و خودشیفتگی مرضی توانایی پیش بینی حسادت زوجین را داشتند.
کلیدواژه ها:
عزت نفس، خودشیفتگی، حسادت، زوجین متقاضی طلاق
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است