نقش تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی
کد مقاله : 1094-IRANPA-FULL
نویسندگان:
میترا ولی بیگی *
فارغ التحصیل
چکیده مقاله:
مقدمه: اختلال شخصیت مرزی رایج ترین اختلال شخصیتی است و در تمام فرهنگ‌های جهان گزارش شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 554 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی(361 نفر زن و 193 نفر مرد) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند غربال و انتخاب شدند و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی(ریف)، پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی(جکسون و کلاریج) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد سهم تاب آوری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی بهزیستی روانشناختی معنی دار بود. نتیجه گیری: شایسته است آموزش تاب‌آوری و راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در فهرست برنامه‌های درمانی مشاوران دانشگاه قرار گیرد تا از این راهبردها برای افزایش بهزیستی روانشناختی بهره‌مند شوند.
کلیدواژه ها:
بهزیستی روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری، اختلال شخصیت مرزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است