رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تامین نیازهای مالی با رضایت زناشویی و نگرش به رابطه فرازناشویی
کد مقاله : 1097-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم داوودی1، معصومه ملکی پربازاری *2، میلاد سبزه آرای2
1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
2استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تامین نیازهای مالی با رضایت زناشویی و نگرش به روابط فرازناشویی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان متاهل شهر رامسر در سال 1399 تشکیل دادند که از میان آنها 370 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت آنلاین به پرسشنامه‌های پژوهش پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره یانگ (2003)، پرسشنامه تامین نیازهای مالی محقق ساخته، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1989) و پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی (2006) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودگردانی و عملکرد مختل با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار (05/0P<) و بریدگی/ طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگر-جهت‌مندی، محدودیت‌های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار (01/0P<) و خودگردانی و عملکرد مختل، دیگر‌جهت‌مندی، محدودیت‌های مختل و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معنادار (05/0P<) و بریدگی و گوش به زنگی و بازداری با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معنادار (01/0>P) دارد. همچنین نتایج نشان داد مولفه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تامین نیازهای مالی توانستند 78 درصد از میزان تغییرات رضایت زناشویی و مولفه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تامین نیازهای مالی توانستند 94 درصد از میزان تغییرات نگرش به روابط فرازناشویی را پیش‌بینی کنند. نتایج این پژوهش برای مشاوران مراکز مشاوره پیش از ازدواج و خانواده کاربردی است.
کلیدواژه ها:
تامین نیازهای مالی، رضایت زناشویی، زنان متاهل، طرحواره های ناسازگار اولیه، نگرش به رابطه فرازناشویی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است