مقایسه استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و افراد سالم
کد مقاله : 1099-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ماریا رسولی *1، طاهره وارسته2، مجید برادران3
1عمومی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، واحد رشت
2دانشگاه آزاد واحد رشت، رشت، ایران
3پیام نور
چکیده مقاله:
عوامل مزمن روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب و استرس یکی از مشهورترین عوامل تخریب کننده و مزمن جسمی است. سرطان روده بزرگ نیز یکی از بیماریهای شایع است که با مشکلات روحی و روانی همراه است. بنابراین، هدف از این مطالعه ارزیابی استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان کولون و افراد سالم بود. این یک مطالعه علی - مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان کولون و افراد سالم شهر رشت در سال 2019 بودند. از این میان 150 نفر (75 مورد سرطان کولون و 75 فرد سالم) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به مقیاس‌های استرس، اضطراب، افسردگی (dass-21 ) توسط لوویبوند و لوویبوند (1995) پاسخ دادند.
پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین استرس، اضطراب و افسردگی در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، برای جلوگیری از اثرات طولانی مدت در معرض عوامل استرس‌زا و مبتلا به سرطان روده بزرگ، می‌توان دوره ‌های آرامش سازی روانشناختی منظم را در شرایط نامساعد افزایش داد که میزان استرس، افسردگی و اضطراب کاهش یابد.
کلیدواژه ها:
استرس؛ اضطراب؛ افسردگی؛ سرطان کولون
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است