پیش بینی شیوه‌های مقابله با استرس بر اساس باورهای غیرمنطقی در دانشجویان
کد مقاله : 1100-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا فریدونی ولاشجردی *1، فریناز طبیب زاده2
1دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد، تنکابن، ایران
2روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: هدف این پژوهش تعیین رابطه شیوههای مقابله با استرس و باورهای غیرمنطقی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. ابزار و روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه مقطعی 131 دانشجو به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه‌های باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) و شیوه‌های مقابله با استرس کارور(1989) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون‌، تحلیل واریانس چند متغیره ( (MANOVAو تحلیل رگرسیون همزمان به کار رفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین شیوه مسئله‌مدار، هیجان‌مدار مثبت و هیجان‌مدار منفی مقابله با واکنش به ناکامی(01/0≥ P)، بین باور غیرمنطقی بی‌مسئولیتی عاطفی و شیوه های مسئله‌مدار و هیجان‌مدار مثبت (01/0≥ P)، بین وابستگی و شیوه‌های مسئله‌مدار و هیجان‌مدار (05/0≥P)، بین باور غیرمنطقی اجتناب و شیوه هیجان‌مدار منفی (05/0≥P) رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد. تحلیل رگرسیون داده‌ها نیز نشان داد که بی‌مسئولیتی عاطفی 9 درصد و وابستگی 15درصد از واریانس شیوه مسئله مدار، بی مسئولیتی عاطفی 11درصد و وابستگی15درصد از واریانس شیوه هیجان مدار مثبت و انتظارات بالا 6 درصد از واریانس شیوه هیجان مدار منفی را تبیین می کند نتیجه‌گیری: برطبق یافته‌ها، باورهای غیرمنطقی با اتخاذ شیوه‌های مقابله با استرس به‌کار گرفته توسط دانشجویان ارتباط دارد. بنابراین شناسایی باورهای غیرمنطقی تغییر و اصلاح این باورها همچنین آموزش انواع شیوه‌های مقابله، شناسایی و عملکرد مناسب، می‌تواند در ایجاد بینش ارتباط این دو عامل، همینطور پیشگیری از شیوه‌های مقابله ناکارامد مؤثر باشد.
کلیدواژه ها:
شیوه‌های مقابله، استرس، باورهای غیرمنطقی، پیش بینی، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است