بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان طلبی جنسی و نشخوار فکری در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی
کد مقاله : 1103-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سید مجتبی عقیلی *1، پرستو یزدانی2
1استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران.
2کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
پایداری و استحکام نهاد خانواده، متأثر از عوامل گوناگون در ابعاد درون فردی، میان فردی و محیطی است. هدف این پژوهش رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان طلبی جنسی و نشخوار فکری در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شهر بجنورد که طبق فرمول مورگان تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه هیجان خواهی تورنتو (1994)، نشخوار فکری هوکسما (1991)، ناگویی هیجانی بشارت (2013) و جهت اندازه گیری هیجان طلبی جنسی در زنان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. تجزیه‌ و تحلیل آماری با آنالیز واریانس، رگرسیون گام به گام چند متغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که بین ناگویی هیجانی، هیجان طلبی جنسی و نشخوار فکری در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش می تواند توجه متولیان نظام آموزشی خانواده را در راستای تهیه برنامه های آموزشی مناسب جهت حل تعارضات زناشویی و آموزش مهارت های زندگی معطوف می سازد.
کلیدواژه ها:
ناگویی هیجانی- هیجان طلبی جنسی- نشخوار فکری- خیانت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است