رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری با اجتناب تجربه ای نقش واسطه ای بدتنظیمی هیجانی
کد مقاله : 1107-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مجید محمودعلیلو *1، راضیه پاک2، آیسان محمودعلیلو3
1گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
2گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - دانشگاه تبریز
3علوم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - تبریز
چکیده مقاله:
هدف: اجتناب تجربه ای فرایند ارزیابی منفی بیش از حد احساسات، حس‌ها و افکار خصوصی ناخواسته است که در طی آن یک عدم تمایل به تجربه این رویدادهای خصوصی و تلاش عمدی برای کنترل یا گریز از آن‌ها صورت می‌گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری و اجتناب تجربه ای با نقش واسطه ای بدتنظیمی هیجانی انجام گرفت. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر به روش توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال 1397 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 428 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های پنج عاملی جکسون، بدتنظیمی هیجانی و مقیاس اجتناب تجربه‌ای به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه سیستم فعال ساز رفتاری و بازداری رفتاری، بدتنظیمی هیجانی با اجتناب تجربه ای رابطه معناداری نشان داد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بدتنظیمی هیجانی رابطه بین سیستم بازداری رفتاری و اجتناب تجربه ای را واسطه گری می-کند. نتیجه‌گیری: این نتایج حاکی از آن است بدتنظیمی هیجان می‌تواند به عنوان یک تسهیل گر در رابطه بین سیستم‌های بازداری رفتاری و اجتناب تجربه ای عمل کند.
کلیدواژه ها:
اجتناب تجربه ای، بدتنظیمی هیجان، سیستم های مغزی/ رفتاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است