تاثیر کرونا بر سلامت عمومی دانشجویان
کد مقاله : 1111-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مرضیه ایرجی *1، مینا وصال2
1کارشناسی روانشناسی
2دانشجو دکترا روانشناسی دانشگاه اصفهان. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده مقاله:
با توجه به نوظهور بودن بیماری کووید-19، ابهامات زیادی در خصوص اثرات روانی این بیماری وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که اضطراب می تواند از اثرات روانی یک پاندمی باشد، لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اضطراب کرونا بر سلامت عمومی پرداخته است. جامعه این پژوهش متشکل از دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز بودند که 160 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های این پژوهش شامل مقیاس اضطراب کرونا و پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سوالی) پاسخ دادند. یافته ها حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنادار ( r=0/51) بین اضطراب کرونا، سلامت عمومی و مولفه های آن ( سلامت جسمانی، افسردگی، اضطراب عمومی و کارکرد اجتماعی) است. هم چنین مشخص شد که اضطراب کرونا می تواند 26 درصد از تغییرات سلامت عمومی را پیش بینی کند. لذا ارایه راهکارهایی به منظور کاهش اثرات این تروما، می تواند موجب ارتقا سلامت روانی و جسمی افراد شود.
کلیدواژه ها:
کووید19، اضطراب کرونا، تروما، سلامت عمومی، دانشجویان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است