واکاوی تجربه معنوی افراد از مرگ عزیزان
کد مقاله : 1112-IRANPA-FULL
نویسندگان:
کیمیا واعظی *
مددکاری اجتماعی
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه: با توجه به اهمیت رویکرد معنوی در ارائه خدمات حرفه‌ای و توجه روز افزون جامعه علمی به این مفهوم، مطالعه حاضر با هدف شناخت تجربه معنوی افراد پس از مرگ عزیزان انجام گرفت.
روش: در این مطالعه کیفی که به شیوه پدیدارشناسی انجام گردید، 14 نفر از افرادی که عزیزان خود را از دست داده بودند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاری قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مضمونی ولکات انجام گرفت.
یافته‌ها: تجربه معنوی افراد پس از مرگ عزیزانشان در قالب سه مضمون «ارتباط با خدا»، «ارتباط با خانواده/ اجتماع» و «تجربیات رشد محور»و یازده زیر مضمون «خدا قادر مطلق»، «ماهیت خدا»، «تصور بشر از خدا»، «عبادت خدا»، «هدفمندی خلقت»، حمایت خانوادگی»، «بخشش»، «تقویت شبکه اجتماعی»، «درک معنای زندگی»، «احساس سربلندی و افتخار» و «تجربه رنج» طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این مطالعه بر اهمیت و شناخت تجربه معنوی افراد بهره‌مند از تجربه مرگ عزیزان تأکید دارد؛ این شناخت منجر به مداخلات حرفه‌ای موثرتری خواهد شد که به نوبه خود کارکرد فردی و اجتماعی مددجویان را بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها: تجربه معنوی، مرگ عزیزان، پدیدارشناسی
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: تجربه معنوی، مرگ عزیزان، پدیدارشناسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است