چالش ها و راهکارهای حفظ و ارتقاء سلامت روان دانشجویان در دوران همه گیری covid 19
کد مقاله : 1114-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیده ماهرخ موسوی *1، فیروز کیومرثی2، مریم خضری نژاد3
1گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران
2گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، تهران، ایران
3گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، تهران، ایران
چکیده مقاله:
این مطالعه با هدف واکاوی پیامدهای روانشاختی شیوع بیماری کووید- 91بر جامعه دانشجویان طراحی و انجام شد. همه گیری کرونا بزرگترین اختلال در سیستم های آموزشی در طول تاریخ بشر ایجاد کرده است ، تقریباً 1.6 میلیارد یادگیرنده در بیش از 200 کشور جهان متاثر از آن شدند. تعطیلی دانشگاهها، کالج ها، مدارس ، موسسات آموزشی و سایر فضاهای یادگیری بیش از 94٪ از جمعیت یادگیرندگان در دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه به روش مرور نظام مند انجام شد. مطالعات با استفاده از ترکیبات مختلفی از کلید واژه های مرتبط درمقالات چاپ شده در پایگاه های علمی خارجی و داخلی جمع آوری گردید. از میان مقاله هایی که بعد از جستجو وسیع در یک بازه زمانی یافت گردید؛ تعداد 40مقاله جهت استخراج داده ها ارزیابی و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که این دوران تغییرات گسترده ای را در تمام جنبه های زندگی دانشجویان ایجاد کرده است. اگرچه در حال حاضر نسبت به شروع این بیماری در دسمبر 2019 دانش بیشتری در مورد آن وجود دارد اما تغییرات سریع این ویروس ثبات و ارزیابی روشن در مورد آینده را از بسیاری گرفته است دانشجویان عمدتاً نگران مسائلی هستند که باید در آینده در زمینه حرفه و تحصیل خود انجام دهند. بنابراین داشتن آگاهی و دانش در مورد چگونگی اثرگذاری کوتاه مدت و بلند مدت این پندمیک بر سلامت تحصیلی، جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی دانشجویان می تواند موجب برنامه ریزی و تدوین راهکارهای عملی در حوزه آموزش و یادگیری در این دوران شود.
کلیدواژه ها:
سلامت روان، دانشجویان ، همه گیری covid 19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است