حافظه فعال: سازه‌ی معیوب در اختلال‌های یادگیری خاص
کد مقاله : 1118-IRANPA-FULL
نویسندگان:
جمیله خدادادی *1، سالار فرامرزی2، هادی خان آبادی3
1گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . دانشگاه اصفهان
2گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . دانشگاه اصفهان
3گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد، واحد کرمانشاه
چکیده مقاله:
مقدمه: در طی چند سال اخیر حافظه فعال در داخل کشور توجه محققان را به خود معطوف کرده است و برخی عنوان کرده-اند که اهمیت این سازه بیشتر از هوش است. هدف از این پژوهش بررسی حافظه فعال در کودکان دارای اختلال‌های یادگیری خاص شهر اراک است. روش: 50 کودک دارای اختلال یادگیری به مرکز خاص مربوطه مراجعه و توسط مقیاس‌های هوشی تهران- استنفورد بینه و یا وکسلر کودکان ارزیابی و عملکرد آنها در قسمت هوشبهر حافظه فعال بررسی شد. یافته‌ها: با توجه به میانگین 100 و انحراف استاندارد 15، از تعداد 50 نفر، 48% ( 24 نفر) دارای عملکرد یک انحراف استاندارد زیر میانگین و 30%( 15 نفر) دارای عملکرد دو انحراف استاندارد زیر میانگین بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به مبانی نظری موجود و نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه، نقش حافظه فعال به عنوان شاخص تفکیکی بین دانش‌آموزان با و بدون اختلال، پررنگ و نیازمند آموزش در سیستم آموزشی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: حافظه فعال، اختلال‌های یادگیری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است