اثربخشی درمان گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش استرس درک شده و آسیب‌پذیری روانی زنان تحت مراقبت بارداری
کد مقاله : 1127-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهره اروجلو *، سارا رستمی
دانشجو
چکیده مقاله:
مقدمه: زنان تحت مراقبت بارداری با توجه به این که در معرض استرس و تروما آسیب‌پذیری روانشناختی قرار دارند، همواره به عنوان جمعیت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بدین‌منظور، هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس درک شده و آسیب پذیری روانی زنان تحت مراقبت بارداری بوده است.
روش: این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی بود و جامعه آماری آن را کلیه زنان تحت مراقبت بارداری مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی تهران تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با توجه به ماهیت تحقیق نمیه تجربی تعیین شده و نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد. پرسشنامه استرس ادراک شده لازاروس به عنوان غربالگری برای کلیه افراد جامخه آماری انجام شد و بر اساس بالاترین نمره 40 نفر انتخاب شدند و جایگزینی افراد در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی ساده انجام پذیرفت. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس استرس ادراک شده لازاروس و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بوده‌اند که درمان گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش استرس ادراک شده و آسیب‌پذیری روانی زنان در مراقبت‌های بارداری به ترتیب با ضرایب اتای 57/0و 47/0 موثر بود؛ همچنین، این مداخله درمانی از بین مولفه‌های آسیب پذیری روانشناختی بر روی علائم جسمی، علائم اضطراب و اختلالات خواب، عملکرد اجتماعی به ترتیب با ضریب 45/0، 48/0و 27/0، و همچنین از بین مولفه‌های استرس ادراک شده، خودکارآمدی درک شده و درماندگی درک شده با ضرایب اتای 0.34 و 0.35 موثر بوده است.
کلیدواژه ها:
درمان گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ، استرس ادراک شده ، آسیب پذیری روانشناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است