مداخلات موثر بر نقایص تنظیم هیجان در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم
کد مقاله : 1129-IRANPA-FULL
نویسندگان:
دل آرام باقری راد1، ستاره مختاری *2
1گروه علوم شناختی- روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی
2علوم شناختی-روانشناسی شناختی _پژوهشکده علوم شناختی و مغز _ دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه : تنظیم هیجان فرآیندی است که افراد از طریق آن بر نوع، شدت و نحوه ابراز هیجانات خود اعمال کنترل می نمایند. نقص در تنظیم هیجان زیر بنای بسیاری از مشکلات اجتماعی - ارتباطی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم در نظر گرفته شده است.
هدف : هدف این پژوهش بررسی اثربخشی انواع مداخلات تنظیم هیجانی است که برای کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم مورد استفاده قرار گرفته است.
روش : کلیه مقالات مروری موجود پایگاه های داده ای PubMed و WEB OF SCIENCE که در آنها مداخلات تنظیم هیجان در اتیسم بررسی شده بود (14 مورد)، به صورت مرور چتری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها : برای بهبود تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم دو دسته مداخلات دارویی و غیر دارویی وجود دارند که عمومیت، تنوع و همچنین اثربخشی مداخلات غیردارویی به مراتب بیشتر است. مداخلات غیردارویی بر مبنای اصول درمان شناختی-رفتاری، اصول ذهن آگاهی، اصول شناختی نظیر کنترل توجه و یا توانبخشی ارتباطات اجتماعی، حمایت های دوسویه و توجه اشتراکی طراحی شده اند.
نتیجه گیری : به نظر می رسد مداخلات مبتنی بر اصول درمان شناختی-رفتاری، مداخلات مبتنی بر اصول ذهن آگاهی و مداخلات ترکیبی میزان تاثیر بیشتری داشته اند. علاوه براین، درمانهایی که در سنین پایین تر قابلیت اجرا دارند و علاوه بر آموزش مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به اتیسم به آموزش والدین آنها نیز تاکید می ورزند، اثربخشی بیشتری دارند. بنابراین در پژوهش های پیش رو لزوم توجه به چنین مداخلاتی احساس می شود.
کلیدواژه ها:
نقایص تنظیم هیجان، مداخلات، کودکان و نوجوانان، اختلال طیف اتیسم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است