پیش بینی اضطراب سخنرانی دانشجویان بر اساس خودنظم‌جویی شناختی هیجان با واسطه گری سبک های مقابله ای در اموزش های انلاین
کد مقاله : 1135-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرشته باعزت *1، معصومه میرحیدری مرودشت2، سهیلا هاشمی1
1هیات علمی دانشگاه مازندران
2دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:
مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای در رابطه بین خودنظم‌جویی شناختی هیجان و اضطراب سخنرانی دانشجویان در اموزش های انلاین انجام شد.
روش: این پژوهش، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه های آزاد اسلامی در سال تحصیلی 99-1398 بودند. با استفاده از فرمول کوکران 348 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مقیاس افکار خودکار اضطراب سخنرانی (چو و همکاران، 2004)، مقیاس نظم‌جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2001) و مقیاس راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (لازاروس و فولکمن، 1984) بودند.
یافته ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد بین خودنظم‌جویی شناختی هیجان و اضطراب سخنرانی رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0 > p)؛ بین سبک‌های مقابله‌ای مسئله محور و اضطراب سخنرانی رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0 > p)؛ بین سبک‌های مقابله‌ای هیجان محور و اضطراب سخنرانی رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0 > p)؛ بین سبک‌های مقابله‌ای مسئله محور و خودنظم‌جویی شناختی هیجان رابطه مثبت معنادار وجود دارد (05/0 > p) و بین سبک‌های مقابله‌ای هیجان محور و خودنظم‌جویی شناختی هیجان رابطه مثبت معنادار وجود دارد (05/0 > p).
نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد سبک‌های مقابله‌ای در رابطه بین خودنظم‌جویی شناختی هیجان و اضطراب سخنرانی دانشجویان نقش واسطه‌ای دارد .
ک
کلیدواژه ها:
اضطراب سخنرانی، خودنظم‌جویی شناختی هیجان، سبک‌های مقابله‌ای، آموزش های انلاین
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است