بررسی رابطه علائم اختلال استرس پس از آسیب با ابعاد رشد پس از آسیب در مبتلایان به بیماری کووید-19
کد مقاله : 1137-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مهنوش کامران وند *1، فاطمه دهقانی آرانی2، رضا رستمی3، خسرو صادق نیت4، حجت اله فراهانی5
1دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
2استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4استاد گروه علوم پزشکی، متخصص طب کار، فلوشیپ اختلالات خواب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
5استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
بیماری‌های تهدید کننده زندگی که پیش آگهی مرگ در آن‌ها وجود دارد یکی از انواع تروما به حساب می‌آید. با توجه به واگیری شدید و پیش آگهی مرگ متعاقب ابتلا به بیماری کووید-19 زمان آن فرا رسیده که ابتلاء به آن نوعی از تروما در نظر گرفته شود. افراد پس از تجربه تروما ممکن است علائم اختلال استرس پس از آسیب را نشان دهند و برخی افراد، جدای از تجربه این علائم یک قدم فراتر رفته و رشد روانشناختی را تجربه می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه علائم اختلال استرس پس از آسیب با ابعاد رشد پس از آسیب در مبتلایان به بیماری کووید-19 بود. در این پژوهش 62 نفر از افراد مبتلا به کووید-19 که در بیمارستان بهارلو تهران به عنوان تجربه‌ی واقعه‌ای استرس‌زا بستری شده بودند و میانگین از بهبودی‌شان 4 هفته گذشته بود، با کسب رضایت نامه شفاهی و کتبی و به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های فهرست علائم اختلال استرس پس از آسیب و رشد پس از آسیب را به صورت قلم کاغذی و حضوری تکمیل کردند. نتایج نشان داد علائم اختلال استرس پس از آسیب پیش بینی کننده ابعاد و نمره کل رشد پس از آسیب نبودند. هم چنین علائم اختلال استرس پس از آسیب تنها با بعد شیوه‌های جدید همبستگی مثبت نشان داد. با توجه به نتایج می‌توان گفت پدیده اختلال استرس پس از آسیب و رشد پس از آسیب مقوله‌هایی جدا از هم هستند و افراد می‌توانند علاوه بر تجربه علائم اختلال پس از آسیب، رشد را نیز تجربه کنند.
کلیدواژه ها:
تروما، بیماری کووید-19، اختلال استرس پس از آسیب، رشد پس از آسیب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است