هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی کودکان با اختلال استرس پس از سانحه شهرستان ملکشاهی در سال 1400
کد مقاله : 1139-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هدیه صادقی فر *
روانشناسی بالینی/دانشگاه ازاد اسلامی/ایلام/ایران
چکیده مقاله:
هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی کودکان با اختلال استرس پس از سانحه شهرستان ملکشاهی در سال 1400 انجام گرفت. روش:جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان با اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان ملکشاهی بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 کودک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و پس از رعایت معیارهای ورود به مطالعه بصورت تصادفی در دو گروه (مداخله15 نفر و کنترل 15 نفر) تقسیم شدند. برای گروه مداخله روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما در 10 جلسه 60 دقیقه ای بصورت هفتگی اجرا شد. دادها از طریق پرسشنامه های پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) (2003) و سازگاری اجتماعی بل (1961) جمع آوری و با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیری((مانکوا) در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.یافته‌ها: پس از انجام روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما میانگین تاب آوری و سازگاری اجتماعی کودکان در گروه مداخله افزایش یافت، که نشانه افزایش معنی دار تاب آوری و سازگاری اجتماعی در این گروه بود در حالیکه در گروه کنترل این میزان قبل و پس از انجام مداخله اختلاف معناداری نداشت.نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما می‌تواند تاب آوری و سازگاری اجتماعی کودکان را افزایش دهد.
کلیدواژه ها:
درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما ، تاب آوری،سازگاری اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است