اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی زلزله زدگان مبتلا به اختلال استرس پس از تروما شهرسرپل ذهاب.
کد مقاله : 1140-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم منصوبی *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:
اختلال استرس پس از تروما یکی از انواع فشارهای روحی-روانی در هم شکننده است،چنین فشاری می‌تواند برخاسته از هر نوع سانحه جدی باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی مبتلایان به اختلال استرس پس از تروما بود. بدین منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، 20 نفر از زلزله زدگان مبتلا به اختلال PTSD شهر سرپل ذهاب، به شیوه ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به تصادف به نسبت مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. آزمودنی ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر علایم اختلال استرس پس از سانحه و میزان سازگاری و خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. آموزش کنترل خشم در مدت هفت جلسه ی 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ( مانوا) نشان داد که آموزش کنترل خشم، علاوه بر کاهش علایم PTSD در افزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی زلزله زدگان مبتلا به اختلال PTSD موثر بوده است. به نظر می رسد که توانایی در مدیریت خشم، در افزایش سازگاری و خودکارآمدی تاثیرگذار بوده است و این شیوه در مداخلات روان شناختی مبتلایان نتایج مفیدی ایجاد می نماید.
کلیدواژه ها:
کنترل خشم ،سازگاری اجتماعی ،خودکارآمدی ، اختلال استرس پس از تروما .
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است