پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان براساس هوش معنوی ، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی
کد مقاله : 1141-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زینب گنجه مرکیه *1، نیلوفر میکاییلی2
1گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
چکیده مقاله:
سالمندی فرآیندی است که با دگرگونی‌های عمیق در سه بعد فیزیولوییک روانشناختی و جامعه شناختی انسان همراه است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان براساس هوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را را سالمندان بالای 65 سال شهرستان ماسال تشکیل می‌دهند که بر اساس حجم نمونه دقیق 351 نفر انتخاب گردیدند . در این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد هوش معنوی (بدی و همکاران، 1389)، حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، 1988)، احساس تنهایی (راسل و همکاران، 1980) واضطراب مرگ (کالت و لستر، 1993) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون‌های اماری مرتبطی جون ضریب آزمون همبستگی پیرسن و مدل خطی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های هوش معنوی، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی توانسته اند ۳۳۴/۰ درصد از تغییرات به ازای یک واحد تغییر در میزان اضطراب مرگ سالمندان را پیش بینی نماید.
کلیدواژه ها:
سالمندان، هوش معنوی، حمایت اجتماعی، احساس تنهایی، نشانگان افسردگی، استرس و اضطراب مرگ.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است