رابطه بین انسجام اجتماعی و ابعاد حمایت اجتماعی با گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 15-29 شهر تبریز
کد مقاله : 1144-IRANPA-FULL
نویسندگان:
لیلا قنبری قلعه جوقی *1، کاظم پوروطن2
1روانشناسی عمومی- دانشگاه پیام نور - تبریز- ایران
2هیات علمی،مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی خداآفرین، ایران
چکیده مقاله:
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین انسجام اجتماعی و ابعاد حمایت اجتماعی با گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان 15-29 شهر تبریز با استفاده از روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق طبق اطلاعات سرشماری آماری 1395 تعداد 200,872 نفر بودند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جهت انتخاب نمونه های تحقیق از روش نمونه گیری چند مرحله ای و سپس تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته گرایش به اعتیاد و برای حمایت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد ساراسون و همکاران (1983)، استفاده شد. اعتبار آنها به صورت صوری و پایایی آنها با استفاده از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ با مقدار بالاتر از 7/0 مورد تائید قرار گرفت. براساس یافته های تحقیق انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی عاطفی، حمایت اجتماعی ابزار، حمایت اجتماعی اطلاعاتی، حمایت اجتماعی همراهی، رابطه معناداری با گرایش به مصرف مواد مخدر در بین جوانان شهر تبریز وجود دارد.
کلیدواژه ها:
انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی عاطفی، حمایت اجتماعی ابزار، حمایت اجتماعی اطلاعاتی، حمایت اجتماعی همراهی، گرایش به مصرف مواد مخدر.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است