بررسی ومقایسه سطح اضطراب کرونا دربین زنان و مردان باسابقه تروما کرونا و بی سابقه تروما کرونا
کد مقاله : 1147-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سعیده حسین یزدی *
گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد خمین
چکیده مقاله:
مقدمه : شیوع سریع کرونا ویروس درکل دنیا ، منجر به آسیب های روانشناختی چون اضطراب شده است.هدف: در این پژوهش مقایسه سطح اضطراب کرونا در بین زنان و مردان با سابقه تروما کرونا و بی سابقه تروما کرونا بوده است.روش پژوهش: طرح علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل زنان و مردان ساکن(استانهای قم ،تهران ،بوشهر،مرکزی،البرز،قزوین ،یزد) بود که درسال 1400 در مجموع 267 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی مجازی (154 نفر باسابقه تروما کرونا و 113 نفر بی سابقه تروما کرونا ) به پرسشنامه اضطراب کرونا پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات از آزمون تحلیل واریانس دو راهه و نرم افزار SPSS24 استفاده شد. یافته ها : نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین سطح اضطراب کرونا در افراد با سابقه تروما کرونا و بی سابقه تروما کرونا تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>، 32/0 :F)؛ اما بین سطح اضطراب کرونا در زنان و مردان تفاوت معناداری وجوددارد(05/0 P<، 35/15:F) و سطح اضطراب در زنان (55/38) بیشتر از سطح اضطراب مردان(76/31) است .همچنین بین دو متغیر مستقل گروه (باسابقه تروما کرونا و بدون سابقه تروما کرونا ) و جنسیت (زن و مرد) تعامل وجود ندارد(05/0P>، 43/3:F).نتیجه گیری : اضطراب کرونا می تواندبرای تمام اقشار جامعه وجود داشته باشد وباید درمانهای روانشناختی و آموزشی مناسب دردسترس همگان باشد، وبا توجه به اینکه سطح اضطراب کرونادر زنان بیشتر از مردان شده است بایستی به تفاوت جنسیتی افراد در همه گیری کرونا و انجام درمانهای روانشناختی و آموزشی مناسب توجه بیشتری داشت.
کلیدواژه ها:
اضطراب، کرونا،زنان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است