بررسی تاثیر هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی و خود بخششی در دختران دوره بزرگسالی در حال ظهور موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
کد مقاله : 1148-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مرضیه سلطانی خانکهدانی *، رضا چالمه
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س)
چکیده مقاله:
هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی و خود بخششی در دختران دوره بزرگسالی در حال ظهور در حال تحصیل در موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز می باشد.
مواد و روش:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری همه ۸۷۴ نفر دانشجویان موسسه آموزش عالی فاطمیه (س)شیراز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بود. از این تعداد ۱۰۰ نفر دانشجو به صورت نمونه گیری در دسترس به تکمیل پرسشنامه های هوش معنوی کینگ(SISRI_24)،بهزیستی روانشناختی ریف (فرم ۱۸ گویه ای) و مقیاس خود گزارش دهی گرایش به بخشش هارتلند پرداختند.
یافته ها:نتایج نشان داد که بین بهزیستی روانشناختی (56/0=r)و خود بخششی (39/0=r)با هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0> p).همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش معنوی پیش بینی کننده خوبی برای بهزیستی روانشناختی و خودبخششیمی باشد(05/0> p).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش از اهمیت متغیرهوش معنوی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و خود بخششی در دختران دانشجو دوره بزرگسالی در حال ظهور حمایت می‌کند و لازم است نهادهای پژوهشی در دانشگاه ها به اهمیت و ضرورت رسیدگی به این متغیر ها توجه نمایند.
کلیدواژه ها:
هوش معنوی، بهزیستی روانشناختی، خودبخششی، بزرگسالی در حال ظهور، دختران
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است