مقایسه میزان شیوع‌ اعتیاد به گوشی های هوشمند در دانش‌آموزان و دانشجویان
کد مقاله : 1157-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمدآقا دلاورپور *
گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: اعتیاد به گوشی‌های هوشمند در بسیاری از کشورها، در حال تبدیل شدن به معضلی فراگیر است. در کشور ما نیز استفاده از گوشی‌های هوشمند در بین نوجوانان و جوانان به سرعت در حال افزایش است، با این وجود هنوز اطلاعات چندانی از آسیب‌هایی نظیر اعتیاد به گوشی‌های هوشمند در دست نیست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه میزان شیوع این پدیده در بین دانش‌آموزان و دانشجویان صورت پذیرفت.
روش: توصیفی، از نوع پیمایشی بود. جامعه مشتمل بر دو جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی شهر سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 211 دانش‌آموز دختر (108) و پسر (103) و تعداد 198 دانشجوی دختر (110) و پسر (88) از این دو جامعه انتخاب شدند. ابزار سنجش، سیاهة اعتیاد به گوشی هوشمند(SPAI) بود. داده‌ها با محاسبه فراوانی، درصد و آزمون t مستقل مورد تحلیل شدند.
یافته‌ها: شیوع اعتیاد به گوشی هوشمند درکل افراد برابر با 1/41 درصد بود. افزون براین، میزان شیوع اعتیاد به گوشی هوشمند در دانشجویان (4/37 درصد) بیشتر از دانش‌آموزان (9/44 درصد) بود. همچنین مشخص شد که میزان شیوع اعتیاد به گوشی هوشمند در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت بارزی ندارد، اما تفاوت‌های جنسی در دانش‌آموزان قابل توجه است. نتایج نشان داد که دانشجویان از نظر اعتیاد به گوشی هوشمند و دو نشانه اجبار در استفاده و نشانه‌های ترک، به طورمعناداری نمرات بالاتری نسبت به دانش‌آموزان داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج تلویحاتی را برای والدین، مسؤولین مدارس و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی در زمینه لزوم توجه به پدیده اعتیاد به گوشی هوشمند در بر دارد.
کلیدواژه ها:
اعتیاد به گوشی هوشمند، میزان شیوع، دانش‌آموزان، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است