تعیین نقش نوموفوبیا در پیش بینی پرخاشگری دانشجویان
کد مقاله : 1162-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمدآقا دلاورپور *1، محدثه فتاحی2
1گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: نوموفوبیا یکی از آسیب‌های نوین برآمده از تعاملات نامطلوب انسان با تلفن‌های همراه هوشمند است. از طرفی پرخاشگری در فضاهای ارتباطی جدید و شبکه‌های اجتماعی مبتی بر گوشی‌های هوشمند، در حال افزایش است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نوموفوبیا در پرخاشگری دانشجویان انجام شد.
روش: روش انجام این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1399-1398 تعداد 108 دانشجوی کارشناسی دختر (76) و پسر (32) با روش نمونه‌گیری در دسترس و آنلاین انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نوموفوبیا (NMP-Q) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری گردآوری و با بهره‌گیری از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نوموفوبیا و پرخاشگری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد چهارگانه نوموفوبیا، تنها ابعاد ترس از ناتوانی در دسترسی به اطلاعات و ترس از از دست دادن ارتباط، پرخاشگری را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین آشکار شد که ترس از از دست دادن ارتباط پیش بینی کننده پرخاشگری فیزیکی، کلامی و خصومت است، در حالی که ترس از ناتوانی در دسترسی به اطلاعات، صرفاً خشم را می‌تواند پیش بینی کند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه دلالت بر نقش آسیب های استفاده از گوشی های هوشمند و به طور ویژه نوموفوبیا بر بروز یا شدت یافتن پرخاشگری دارد. بنابراین به منظور کاهش پرخاشگری و خشونت در بین جوانان طراحی ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه و مداخله ای با تکیه بر تغییر رفتار کاربران گوشی های هوشمند، توصیه می شود.
کلیدواژه ها:
نوموفوبیا، گوشی‌های هوشمند، پرخاشگری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است