بررسی کارایی ابزارهای ترسیمی در تشخیص اختلالات شناختی در افراد مبتلا به اتیسم
کد مقاله : 1164-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پریا پرچینی *1، ستاره مختاری2
1دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده مغزوشناخت
2علوم شناختی-روانشناسی شناختی _پژوهشکده علوم شناختی و مغز _ دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه
مطالعات اخیر نشان می دهد که مشکلات شناختی در کنار دو بُعد اختلالات در تعاملات اجتماعی و الگوهای تکرار شونده و محدودِ رفتارها، پایه بسیاری از ناتوانی ها در افراد اتیستیک هستند. از این رو مطالعات روانشناسی شناختی به سمت توسعه ابزارهایی پیش رفته اند که بتوانند مشکلات شناختی افراد اتیستیک را در سنین مختلف تشخیص دهند.
هدف
در این مطالعه، قابلیت کاربردی تکالیف ترسیمی برای شناسایی مشکلات شناختی در افراد اتیستیک بررسی شده است.
روش
بررسی پایگاه داده های "pubmed"، "web of science" و “google scholar" نشان داد مجموعا 32 مطالعه به طور اختصاصی کاربرد تکالیف ترسیمی در افراد اتیستیک را جهت تشخیص مشکلات شناختی مورد استفاده قرار داده اند.
یافته ها
مرور سیستماتیک مقالات نشان داد که ابزارهای ترسیمی معمولا به سه صورت در افراد اتیستیک مورد استفاده قرار گرفته اند: 1) کپی کردن 2) ترسیم آزاد 3) ترسیم موضوعی. این ابزارها در تشخیص نقایص شناختی نظیر سازماندهی ادراکی، شناخت اجتماعی، ادراک چهره و حافظه دیداری-فضایی در افراد اتیستیک قابلیت مناسبی از خود نشان داده اند اما استفاده از ترسیم برای مطالعه و تشخیص مشکلات تجسم و برنامه ریزی نتایج متناقض نشان داده است.
نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان می دهد تکالیف ترسیمی پتانسیل مناسبی برای مطالعه و تشخیص اختلالات شناختی در افراد اتیستیک دارند. به طور اختصاصی برای تشخیص مشکلات سازماندهی ادراکی، تجسم،برنامه ریزی و شناخت اجتماعی کارایی دارند. همچنین لازم است کاربرد تکالیف ترسیمی در تشخیص و بررسی سایر عملکردهای شناختی نظیر مهار، انعطاف پذیری شناختی ، تئوری ذهن مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
اختلالات شناختی-اتیسم-اختلال طیف اتیسم-ترسیم-تکالیف ترسیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است