میانجی‌گری تنظیم هیجان در رابطه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با سرگردانی‌ذهنی
کد مقاله : 1166-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محبوبه مرادی سیاه افشادی *1، شعله امیری2، هوشنگ طالبی3
1گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران
3گروه آمار، دانشکده آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران
چکیده مقاله:
افراد مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی مشکلات متعددی تجربه می‌کنند که از میان آن‌ ها حالت‌ های سرگردانی‌ ذهنی و دشواری در تنظیم هیجان تاکنون کمتر محور بحث های پژوهشی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی‌گرانه تنظیم هیجان در رابطه بین اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی وسرگردانی‌ ذهنی در دانشجویان بوده است. به این منظور با استفاده از روش تصادفی چند مرحله‌ ای از دانشجویان شهر اصفهان نمونه 200 نفری انتخاب شد. ابزار ها شامل مقیاس بارکلی، سرگردانی‌ ذهنی و تنظیم‌ هیجان بوده و روش تحلیل داده‌ها مدل‌ سازی‌ معادلات‌ ساختاری است. نتایج بیانگر معنی‌ داری شاخص‌های برازش شامل CFI=0.9 وGFI=0.95 و PGFI=0.4 و 05/39= CMIN/DF بوده است. اگر چه نتایج نشان می‌ دهند که اثر مستقیم اختلال بر سرگردانی‌ذهنی معنی‌دار نیست ولی اثر غیرمستقیم اختلال بر سرگردانی‌ذهنی با میانجی‌گری تنظیم هیجان معنی‌دار بوده‌است. یافته های پژوهش بر نقش میانجی تنظیم هیجان و تاثیر آن در رابطه اختلال با سرگردانی‌ذهنی تاکید می نماید.
کلیدواژه ها:
اختلال فزون کنشی/نارسایی توجه، تنظیم هیجان، سرگردانی ذهنی، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است