اثربخشی فراداستان‌خوانی بر خلاقیت و تفکر انتقادی نوجوانان کانون پرورش فکری شهرستان مهاباد
کد مقاله : 1167-IRANPA-FULL
نویسندگان:
یعقوب خضری *
روانشناسی ...دانشگاه پیام نور مهاباد
چکیده مقاله:
خلاقیت و تفکر انتقادی دو مقوله مهم در رشد کودکان و نوجوانان به شمار میروند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی فراداستان‌خوانی بر خلاقیت و تفکر انتقادی نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهاباد بوده است. روش انجام پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون بود. جامعه‌ی آماری کلیه نوجوانان کانون پرورش فکری مهاباد که 52 نفر بودند. ابزار اندازه‌گیری برای خلاقیت آزمون خلاقیت تورنس( 1372) و برای تفکر انتقادی از آزمون سیاهه‌ی تفکر انتقادی کالیفرنیا(1386) استفاده شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند انتخاب شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها و نتایج تحقیق حاضر نشان داد که: فرضیه‌ی اصلی اول فراداستان‌خوانی بر خلاقیت نوجوانان تأثیر دارد؛ تأیید ‌گردید. فرضیه‌ی فرعی اول اثربخشی فراداستان-خوانی بر عامل سیالیت تأیید شد. فرضیه‌ی فرعی دوم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر عامل ابتکار رد شد. فرضیه‌ی فرعی سوم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر عامل انعطاف تأیید شد. فرضیه‌ی چهارم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر عامل بسط تأیید شد. فرضیه‌ی اصلی دوم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر تفکر انتقادی نوجوانان تأیید گردید. فرضیه‌ی فرعی اول تفکر انتقادی اثربخشی فراداستان‌خوانی بر حقیقت‌جویی تأیید شد. فرضیه‌ی فرعی دوم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر عمل منظم تأیید شد. فرضیه‌ی فرعی سوم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر کنترل خود تأیید گردید. فرضیه‌ی فرعی چهارم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر تحلیلی بودن در نوجوانان تأیید شد. فرضیه‌ی فرعی پنجم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر موقعیت مسأله تأیید گردید. فرضیه‌ی فرعی ششم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر کنجکاوی ذهنی نوجوانان تأیید گردید. فرضیه‌ی فرعی هفتم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر اعتماد به قضاوت خود رد شد. فرضیه‌ی فرعی هشتم اثربخشی فراداستان‌خوانی بر پختگی در قضاوت رد شد.
کلیدواژه ها:
فراداستان، تفکر انتقادی، خلاقیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است