مقایسه ی سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به بیماری ویتیلیگو قبل و بعد از انجام نور درمانی
کد مقاله : 1171-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رحیم حمیدی پور *1، رخساره عینی2
1استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان
2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
چکیده مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ویتیلیگو قبل و بعد از انجام نوردرمانی است که در سال 1399 انجام شده است.
روش: روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه‌کننده به بخش پوست و لیزر کلینیک درمانی امام رضا (ع) شهر اراک بود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر از بین مراجعه‌کنندگان انتخاب شدند و یک‌بار در جلسات اولیه درمان و بار دوم بعد از انجام جلسه‌ی بیستم نوردرمانی پرسشنامه‌های سلامت روان و کیفیت زندگی در اختیار آن‌ها قرار گرفته و تکمیل گردید. برای گردآوری داده‌ها از دو مقیاس سلامت روان (٢٥SCL-) و کیفیت زندگی 26 سوالی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار استنباطی و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه تحلیل شد و نشان داد که بین سلامت روان و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ویتیلیگو قبل و بعد از انجام نوردرمانی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنی که اجرای نوردرمانی باعث تغییراتی در نمرات سلامت روانی و کیفیت زندگی شرکت‌کنندگان شده است.
نتیجه گیری: نور درمانی در بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی افراد مبتلا به ویتیلیگو موثر است.
کلیدواژه ها:
سلامت روان، کیفیت زندگی، بیماری ویتیلیگو، نوردرمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است