نقش انگیزش در رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه‌گیری کووید 19: مدل سازی تحلیل همبستگی متعارف
کد مقاله : 1172-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرهاد تنهای رشوانلو *1، بیتا مشکانی2
1گروه روان‌شناسی، مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2گروه روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی بهار مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: رعایت توصیه‌های بهداشتی تا پیش از واکسیناسیون عمومی و درمان قطعی بیماری، به عنوان تنها راه پیشگیری از کووید-19 مطرح و مورد تأکید بوده است. اما میزان مشارکت عمومی در این امر در حد مطلوب نبوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش در رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه‌گیری کووید-19 بود.
روش: در یک طرح توصیفی-همبستگی، تعداد 306 نفر از جمعیت عمومی بالای 18 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سیاهه رعایت توصیه‌های بهداشتی و مقیاس انگیزش رعایت توصیه‌های بهداشتی را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تحلیل همبستگی متعارف و با نرم افزار SPSS.25 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج همبستگی متعارف، پس از بررسی مفروضات، نشان دهنده آن بود که رابطه کانونی انگیزش و رعایت توصیه‌های بهداشتی برابر با 51/0 است. بدین معنی که با آگاهی از انگیزش افراد، 27 درصد از تغییرات رعایت توصیه‌های بهداشتی قابل پیش‌بینی است. در تابع انگیزش، تنظیم همانندسازی شده (89/0-) و در تابع رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز شستشوی دست‌ها (64/0-) دارای بیشترین وزن بودند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که با افزایش انگیزش خودمختار در افراد، میزان رعایت توصیه‌های بهداشتی هم افزایش می‌یابد. بدین معنی که اگر افراد رعایت توصیه‌های بهداشتی را کارهای مهم و معناداری بدانند و از تصمیمات اتخاذ شده حمایت کنند، بیشتر به رعایت توصیه های بهداشتی خواهند پرداخت.
کلیدواژه ها:
رعایت توصیه‌های بهداشتی، انگیزش، کووید-19، تحلیل متعارف
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است