نقش واسطه‌ای فشار روانی ادراک شده در ارتباط احساس عدم اطمینان و تهدید با رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه‌گیری کووید 19
کد مقاله : 1173-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرهاد تنهای رشوانلو *1، محدثه رجبی جغرتین2
1گروه روان‌شناسی، مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2گروه روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی بهار مشهد، مشهد، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه: به نظر می‌رسد میزان رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه گیری کووید-19 متأثر از عوامل مختلف درون فردی و برون فردی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل ساختاری پیش بینی رعایت توصیه‌های بهداشتی در همه گیری کووید-19 بر اساس احساس عدم اطمینان و تهدید و فشار روانی ادراک شده بود.
روش: در یک طرح توصیفی-همبستگی، تعداد 306 نفر (204 زن، 102 مرد) از جمعیت عمومی در پانزده استان کشور به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با مقیاس‌های رعایت توصیه‌های بهداشتی، احساس عدم اطمینان و تهدید و فشار روانی (K6) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده با مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار SmartPLS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثرمستقیم احساس عدم اطمینان و تهدید بر فشار روانی ادراک شده مثبت و معنادار است(55/0=). فشار روانی ادراک شده نیز اثر مستقیم و منفی بر رعایت توصیه‌های بهداشتی دارد(23/0-=). احساس عدم اطمینان و تهدید اثر مستقیم و معناداری بر رعایت توصیه های بهداشتی نداشت اما اثر غیرمستقیم آن به واسطه فشار روانی ادراک شده بر رعایت توصیه‌های بهداشتی منفی و معنادار بود. واریانس تبیین شده رعایت توصیه‌های بهداشتی بر حسب متغیرهای پیش بینی تنها 5 درصد بود. مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که دغده‌های مالی افراد، احساس نگرانی برای سلامتی خود و عزیزان و بی ثباتی اوضاع و بلاتکلیفی بر روی رعایت توصیه‌های بهداشتی اثر منفی دارد.
کلیدواژه ها:
احساس عدم اطمینان و تهدید، فشار روانی ادراک شده، رعایت توصیه‌های بهداشتی، کووید-19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است