افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان در همه گیری کووید-19: نقش پیش بین عدم تحمل بلاتکلیفی
کد مقاله : 1175-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمدرضا تمنایی فر1، اعظم منصوری نیک *2
1گروه آموزشی روانشناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه کاشان.ایران کاشان بلوار قطب راوندی
2گروه روان شناسی دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
مقدمه: عدم تحمل بلاتکلیفی ناشی از همه‌گیری کووید-19 یکی از ویژگیهای برجسته شناختی آسیب شناسی افسردگی، اضطراب و استرس است که تأثیر مخربی بر سلامت روان دارد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی در همه گیری کووید-19انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر تعداد 400 دانشجوی دانشگاه کاشان که به روش نمونه گیری در دسترس داوطلبانه انتخاب شدند، شرکت کردند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (21- DASS) و مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین عدم تحمل بلاتکلیفی با افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد مولفه های عدم تحمل بلاتکلیفی به ترتیب 24% و 25% و 41% از واریانس مربوط به افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان را تبیین می‌کنند. نتیجه گیری: عدم تحمل بلاتکلیفی و مولفه های آن در پدیدارشناسی افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان نقش بسزایی دارند.
کلیدواژه ها:
افسردگی؛ اضطراب؛ استرس؛ عدم تحمل بلاتکلیفی؛ کووید-19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است