اثربخشی آموزش شوخ‌طبعی بر عملکرد اجرایی-شناختی در سالمندان دچار اختلال شناختی خفیف (MCI) با معرفی آزمون ارزیابی شناختی مونترال-پایه
کد مقاله : 1180-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا فریدونی ولاشجردی *1، فریناز طبیب زاده2
1دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد، تنکابن، ایران
2روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: نقص شناختی و زوال عقل نشان‌دهنده مشکلات مهم بهداشت عمومی ‌است که توانایی حفظ عملکرد اجتماعی و زندگی مستقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شوخ‌طبعی بر عملکرد اجرایی-شناختی سالمندان دچار (MCI) بود.
روش: طرح این پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه شاهد و جامعۀ آن، ساکنان خانۀ سالمندان مؤسسه کهریزک استان البرز دچار (MCI) بودند. نمونه‌ای شامل 34 سالمند باتوجه به ملاک‌های تشخیصی DSM-V به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. داده‌ها پیش و پس از آموزش شوخ‌طبعی مک‌گی (2004) با استفاده از پرسشنامه‌ ارزیابی شناختی مونترال-پایه (MOCA-B)؛ گردآوری شد. برای آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف معیار، واریانس و آمار استنباطی؛ تحلیل کو,رایانس، نسخه 24 نرم‌افزار spss به‌کار رفت.
یافته‌ها: میانگین سن شرکت‌کنندگان گروه مداخله 3/71 و گروه کنترل 5/71 سال بود. آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، بین گروه‌های مداخله و کنترل در عملکرد اجرایی-شناختی تفاوت معنادار وجود دارد ( 66/70=(33و1)F، 0001/0=p). پس از کنترل نمرات پیش‌آزمون، تفاوت معناداری بین گروه آزمایش(میانگین 76/20) و کنترل (میانگین، 82/16) در عملکرد اجرایی-شناختی مشاهده بیماران دچار اختلال شناختی خفیف مشاهده شد. بنابراین درمان شوخ‌طبعی با اندازه اثر 72/0 موجب افزایش عملکرد اجرایی-شناختی بیماران شد.
بحث: باتوجــه بــه اثــربخشی آموزش شوخ‌طبعی در بهبود عملکرد اجرایی-شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف پیشــنهاد مــی‌شــود از این آموزش مهارت شوخ‌طبعی، توسط روانشناسان و متخصصان به عنوان یک برنامۀ بازتوانی برای بیماران دچار MCI در کاهش نشانه‌ها و بهبود عملکرد بیمار می‌تواند مفید باشد.
کلیدواژه ها:
اختلال شناختی خفیف، آموزش شوخ‌طبعی، عملکرد اجرایی-شناختی، آزمون شناختی مونترال-پایه، سالمندی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است