ترومای دوران کودکی و افسردگی در بزرگسالی
کد مقاله : 1183-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نوشین صبوراسماعیلی *1، فاطمه حاجی اربابی1، مازیار صفاریان طوسی2
1استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان
2دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان داده است که سوءاستفاده هیجانی، جسـمانی و جنســی در کــودکی منجربــه بروزاختلالات شخصیت، سوءمصرف مواد، افسردگی و خودکشی می شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترومای دوران کـودکی و افسـردگی دربزرگسـالی بـود.
روش: جامعـه پژوهش عبارت بود از تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد با تشخیص افسردگی در شـش ماهـه اول سـال 1399 که ازبین آنان100 نفر (50 زن و 50 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی وبرمبنای ملاکهای ورود و خـروج انتخاب شـدند. جهت جمع آوری داده هـا ازپرسشنامه ترومای دوران کودکی برنشتاین و همکـاران(CTQ) و ویراسـت دوم پرسـشنامـه افسـردگی بـک (BDI-II) استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش آماری پیرسون ورگرسـیون چندگانـه تجزیه وتحلیـل شـدند.
یافتـه هـا: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین ترومای دوران کودکی (سوءاستفاده هیجانی ، سـوءاسـتفاده جسمانی، سوءاستفاده جنسی، غفلت جسمانی، وغفلت هیجانی) وافسردگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیـری: ترومای دوران کودکی به ویژه سوءاستفاده هیجانی می تواند منجربه افسردگی دربزرگسالی شود.
کلیدواژه ها:
ترومای دوران کودکی؛ افسردگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است