مقایسه شادکامی، هیجان مثبت و منفی و رضایت از زندگی بین دانشجویان دارای تعادل و بدون تعادل زمان
کد مقاله : 1185-IRANPA-FULL
نویسندگان:
الهام بیات *
دانشجوی کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده مقاله:
مقدمه:
امروزه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، مهم‌ترین‌ عوامل‌ پیشرفت‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ است‌. موفقیت در دانشگاه، بازتابگر فضیلتی مطلوب هم برای دانشجو و هم برای خانواده وی است. با این حال، همه دانشجویان عملکرد دانشگاهی خوبی ندارند و از آن لذت نمی‌برند.
مواد و روشها:
تعداد 60 دانشجوی دارای چشم‌انداز زمانی پایین و 60 دانشجوی دارای چشم‌انداز زمانی بالا به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه های رضایت از زندگی، چشم‌انداز زمانی، شادکامی و هیجان مثبت و منفی و پرسشنامه عوامل دموگرافیک جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) نسخه 23 با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تی مستقل) صورت گرفت.
یافته ها:
میانگین نمرات شادکامی ، هیجان مثبت و رضایت از زندگی در دانشجویان دارای تعادل زمانی بطور معناداری بیشتر از دانشجویان بدون تعادل زمانی بود (001/0>p). و میانگین نمره‌ی هیجان منفی در دانشجویان دارای تعادل زمانی بطور معناداری کمتر از دانشجویان بدون تعادل زمانی بود (001/0>p).
نتیجه گیری:
دانشجویان با تعادل زمانی دارای شادکامی، هیجان مثبت و رضایت از زندگی بیشتر و هیجان منفی کمتر نسبت به دانشجویان بدون تعادل زمانی هستند.
کلیدواژه ها:
شادکامی، هیجان مثبت و منفی، رضایت از زندگی، تعادل زمانی، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است