بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهدهای سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت نفت منطقه گیلان
کد مقاله : 1187-IRANPA-FULL
نویسندگان:
علی پرهیزکار خاجانی *1، حسین شکرکن2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد های سازمانی با عملکرد شغلی در مردان شاغل در شرکت نفت منطقه گیلان میباشد پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی است.جامعه آماری تمامی مردان شاغل در شرکت نفت منطقه گیلان ‌‌میباشد.نمونه آماری این پژوهش 200 مرد شاغل در شرکت نفت منطقه گیلان است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ‌شدند و به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.ابزارگردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن-مایر،پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و آزمون همبستگی پیرسون،رگرسیون خطی و گام به گام استفاده شد.براساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی،تعهد عاطفی،تعهد مستمر و تعهد هنجاری با عملکرد شغلی همبستگی وجود دارد.براساس نتایج تحلیل رگرسیون از بین مولفه های تعهد سازمانی تنها تاثیر مولفه های تعهد عاطفی و تعهد هنجاری با عملکرد شغلی مورد تایید قرار گرفت و تاثیر تعهد مستمر بر عملکرد شغلی مورد تایید قرار نگرفت.مهمترین یافته پژوهش، بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام،نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی،انعطاف پذیری 31 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را پیش بینی می کند همچنین از بین مولفه های تعهد سازمانی،تعهد عاطفی 23 درصد از تغییرات عملکرد شغلی را پیش بینی می کند و به طور کلی از میان ریز مولفه های تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی در مجموع،بیشترین میزان پیش بینی عملکرد شغلی توسط مشتری مداری صورت می گیرد و 35 درصد از تغییرات عملکرد شغلی مربوط به ریز مولفه مشتری مداری می باشد.
کلیدواژه ها:
فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است