مقایسه شیوع کرونا ویروس در میان دانش‌آموزان استثنایی و عادی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1400-1399
کد مقاله : 1189-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم کاظمی *1، کیوان کاکابرایی2، غلامعلی افروز3
1دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
3گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات روانی، اجتماعی، اقتصادی و پزشکی که پاندمی کرونا بر افراد جامعه به ویژه دانش آموزان دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان شیوع کرونا ویروس بین دانش آموزان استثنایی و دانش آموزان عادی در استان کرمانشاه انجام پذیرفته است.
روش: پژوهش حاضر، یک مطالعۀ علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل 2882 نفر (257 نفر دانش ‌آموز با آسیب حسی، 1244 نفر دانش ‌آموز آهسته گام، 36 نفر دانش ‌آموز ناتوان جسمی_حرکتی و 1345 نفر دانش‌آموز عادی) به روش تمام شماری انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری اطلاعات داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و آزمون مجذورکای، مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین دو گروه دانش آموزان عادی و استثنایی از لحاظ ابتلا به کرونا ویروس تفاوت معناداری وجود نداشت اما در بین دو گروه دانش آموزان عادی و ناشنوا از لحاظ ابتلا به کرونا ویروس تفاوت معناداری تایید شد(013/0=P). نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین جنسیت و ابتلا به کرونا ویروس در بین دانش آموزان استثنایی وجود نداشت ولی در بین دانش آموزان عادی تفاوت معناداری از لحاظ جنسیت وجود داشت (023/0=P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله و شرایط روحی_روانی و اضطراب بالای دانش آموزان علی‌الخصوص ناشنوایان، می‌توان از مداخلات روان‌شناختی و حمایتی در جهت بهبود و کاهش مشکلات ناشی از شیوع کرونا در راستای کمک به سلامت روانی دانش آموزان و خانواده‌های آنها استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
دانش آموزان استثنایی، دانش آموزان عادی، شیوع، کرونا ویروس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است