بررسی سوالات جنسی کودکان و نحوه پاسخدهی والدین به آن‌ها
کد مقاله : 1190-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نگار غفرانی *1، سمیه غلامی2
1دانشجوی روانشناسی مجمتع آموزش عالی لارستان، لارستان، ایران
2استادیار گروه روانشناسی، مجتمع اموزش عالی لارستان، لارستان، ایران
چکیده مقاله:
چکیده مقاله:

مقدمه:

در مسیر رشد و تحول انسان، شاید یکی از مهمترین نیازهای آموزشی کودکان و نوجوانان ، آگاه شدن از رشد و تحولات جنسی خود ، انگیزه ها ، نگرش ها ، باورهای جنسی و نحوه مدیریت رفتارهای جنسی باشد؛ از آنجایی که والدین اولین مربیان کودکان هستند ما محور این پژوهش را مصاحبه از والدین قرار دادیم و هدف مطالعه را بررسی سوالات فرزندان و پاسخ های والدین به این سوالات در نظر گرفته‌ایم.

روش:

این مطالعه به شیوه کیفی، به روش پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند می‌باشد بدین صورت که جامعه آماری شامل والدین دارای فرزند سه تا ده سال ساکن شیراز است که از آنها به صورت ژرف نگر مصاحبه گرفته‌ایم. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار سوالات مصاحبه از نظرات اساتید صاحب نظر کمک گرفته‌ایم؛ و برای حصول اطمینان از دقت کار از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده‌ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند استفاده کرده‌ایم.

یافته‌ها:

سوالات کودکان و پاسخ‌های والدین به آن‌ها را دسته بندی کرده و سوالات را در چهار طبقه تفاوت های فیزیکی، تفاوت های کلیشه‌ای، سوالات مربوط به دوران بارداری و رابطه بزرگتر‌ها، و پاسخ‌ها در چهار گروه طفره رفتن، اعتقادات مذهبی، مبنای علمی و مبنای کلیشه ای طبقه بندی کرده‌ایم.

نتیجه گیری:

این پژوهش نشان دهنده اهمیت آموزش و تربیت جنسی به کودکان است؛ و از آنجایی که والدین اولین الگو و مربی برای فرزندانشان هستند باید دانش خود را در این زمینه افزایش دهند.
کلیدواژه ها:
تربیت جنسی، آموزش جنسی، هویت جنسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است