اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر صنعتی در حال ترک با علائم افسردگی
کد مقاله : 1193-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فهیمه یعقوبی خانقاهی *1، شاهرخ مکوند حسینی2، سید موسی طباطبایی3
1روانشناسی بالینی ، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
2روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر
3عضو هیئت علمی گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
چکیده
امروزه هر جامعه‌ای به نوعی با آسیب‌های اجتماعی مواجه است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش گرایش به مواد مخدر اشاره کرد. با وجود آن‌که، مصرف مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان-شناختی در زنان وابسته به مواد صنعتی با علائم افسردگی می باشد. روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و با پیگیری دو ماهه بود. جامعه حدود 100 نفر از زنان درحال ترک مواد و همراه با افسردگی اساسی است که به یکی از مراکز ترک مواد استان مازندران مراجعه کرده‌‌اند که به روش در دسترس، مبتنی بر ملاک‌های ورود و خروج، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش تحت گروه‌درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی طی 8 جلسه 2 ساعتی قرار گرفتند. همچنین پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی ریف، کیفیت زندگی و افسردگی بک در تمامی مراحل پژوهش تکمیل شدند. یافته‌ها: درمان موجب کاهش افسردگی، افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی (001/0p<) می‌شود. نتیجه‌گیری: درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌تواند افسردگی زنان در حال ترک مواد را کاهش دهد و سبب افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی نیز می‌شود.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه: درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، افسردگی، اختلال مصرف مواد.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است