بررسی تاثیر روش ABA بر روی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
کد مقاله : 1194-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هادی خان آبادی *1، داود کشوری حمید2، شهره امین3، مریم عراقیه فراهانی3، مجتبی محمدی جلالی فراهانی4
1کارشناس مشاوره و مددکاری
2کارشناس اتیسم
3کارشناس سلامت روان
4عضو هیئت علمی دانتشگاه فرهنگیان اراک
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش ABA بر روی کودکان با اختلال طیف اتیسم می باشد که در سال های 1399 و 1400 به مدت شش ماه در مرکز توانبخشی فانوس شهر اراک صورت گرفته و شامل دو گروه ۲۰ نفره با عنوان آزمایشی و کنترل با میانگین سنی ۶ سال آزمایشی و پنج و نیم سال گروه کنترل بوده که از میان حدود 40 کودک شناخته شده با این اختلال انتخاب گردیده اند. روش مورد استفاده در تحقیق، روش فوق مدرن شده لوواس است که با عنوان مداخله درمانی به روش ‏ABA شناخته می شود. بر اساس این روش تحلیل ضعف‌ها و مشکلات رفتاری و ادراکی کودکان طیف اتیسم و سپس برنامه ریزی آموزش انفرادی برای هر کودک و آموزش نفر به نفر به آنها توسط مربیان آموزش دیده با استفاده از شرطی سازی اسکینری است. برای جمع‌آوری داده ها از تست گارز استفاده شد که شامل سه گروه رفتارهای کلیشه‌ای، ارتباط و تعامل است و هر کدام از این سه زیر گروه دارای ۱۴ سوال و حداکثر ۴۲ نمره است که شدت علائم اوتیسم را نشان می‌دهد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان داد که گروه آزمایشی همانطور که تحقیقات و گزارش‌های پروفسور لواس در سال ۱۹۸۳ نشان داد، توانسته‌اند با کاهش متوسط ۳۰ نمره در علائم حاد اوتیسم و کسب رفتارهای متناسب با همسالان عادی خود پیشرفت قابل توجهی را با سطح معناداری p<0.000 کسب نمایند
کلیدواژه ها:
اوتیسم، تحلیل رفتار کاربردی، اختلالات رفتاری کودکان
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است