تاثیر مداخله عقلانی_هیجانی_رفتاری بر باورهای غیرمنطقی، عملکرد تحت فشار و اضطراب اجتماعی بازیکنان نوجوان فوتبال
کد مقاله : 1199-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محمد باقر نجاتی *1، علیرضا فارسی2، ابراهیم متشرعی3
1دانشجو
2استاد گروه علوم رفتاری در ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
3استادیار گروه علوم رفتاری در ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه : اگر چه مطالعات متعددی تأثیر مداخله عقلانی_ هیجانی_رفتاری را در ورزش و بر ورزشکاران سنجیده اند، اما نقاط ضعف متعدد روش شناختی از جمله عدم جایگزینی تصادفی و گروه کنترل، عدم سنجش عملکرد به صورت عینی، اعتبار درونی و بیرونی این حیطه از تحقیقات به چشم میخورد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره مداخله عقلانی_هیجانی_ رفتاری بر باورهای غیرمنطقی، عملکرد تحت فشار و اضطراب اجتماعی در نوجوانان فوتبالیست نخبه بود.
روش: 24 بازیکن نخبه تیم فوتبال پس از تکمیل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی، پرسشنامه اضطراب اجتماعی و آزمون عملکرد تحت فشار در مرحله پیش آزمون، به دو گروه 12 نفری، آزمایش و کنترل مداخله نما تقسیم شدند. در ادامه گروه آزمایش به مدت سه ماه و طی 10 جلسه آموزش مداخله عقلانی_هیجانی_رفتاری را دریافت کرد و گروه کنترل مداخله نما نیز همین تعداد جلسات به مشاهده کلیپ های در ارتباط به تکنولوژی های به روز فوتبال پرداختند. شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از طریق پرسشنامه باورهای غیرمنطقی، پرسشنامه اضطراب اجتماعی و آزمون عملکرد تحت فشار قرار گرفتند.
یافته های: نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار باورهای غیرمنطقی ، اضطراب اجتماعی و افزایش معنی عملکرد تحت فشار در گروه آزمایش در مقایسه با پیش آزمون این تغییرات معنی دار در گروه آزمایش پس از انجام آزمون پیگیری چهار ماهه نیز حفظ شد.
نتیجه گیری: این پژوهش علاوه بر این حمایت از تأثیر مداخله_عقلانی_هیجانی_رفتای بر عملکرد تحت فشار ورزشکاران این نوع مداخله را برای تأثیر طولانی مدت در ورزشکاران نیز مناسب می داند.
کلیدواژه ها:
مداخله عقلانی -هیجانی-رفتاری،باور های غیر منطقی، عملکرد، اضظزاب اجتماعی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است