پیش‌بینی مشکلات رفتاری براساس نقص بین‌فردی-عاطفی، نقص ادراکی و نقص گفتاری در دانش‌آموزان متوسطه اول شهر اصفهان
کد مقاله : 1200-IRANPA-FULL
نویسندگان:
صدیقه حیدری *1، محمّدرضا یکتا2، سیده فاطمه جلادتی3
1دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.
3کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
هر مشکل قبل از پیدایش دارای سوابق و نشانه‌هایی است که بر اثر گذشت زمان به شکل‌گیری مشکل می‌انجامد و لذا هیچ مشکلی فاقد تاریخچه نمی‌باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی مشکلات رفتاری براساس نقص بین‌فردی-عاطفی، نقص ادراکی و نقص گفتاری در بین دانش‌آموزان متوسطه اول دختر و پسر شهر اصفهان انجام شد. جامعه مورد بررسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و نمونه انتخابی 260 نفر دانش‌آموز دختر و پسر پایه هفتم، هشتم و نهم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1399 شهر اصفهان بودند که به دلیل شرایط شیوع کووید-19، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال (2019) و سیاهه رفتاری کودک و نوجوان آخنباخ-فرم والدین (1991) بوده است. یافته‌ها نشان داد مشکلات رفتاری درونی‌سازی شده براساس نقص بین‌فردی-عاطفی و نقص ادراکی و گفتاری (در هر دو جنسیت)، مشکلات برونی‌سازی شده براساس نقص بین‌فردی-عاطفی (در هر دو جنسیت) و نقص ادراکی و گفتاری (فقط در پسران)، مشکلات تفکر فقط براساس نقص ادراکی و گفتاری (در هر دو جنسیت) و مشکلات اجتماعی فقط براساس نقص بین‌فردی-عاطفی (در هر دو جنسیت) قابل پیش‌بینی است. به طور کلی می‌توان گفت مشکلات رفتاری را می‌توان براساس نقص بین‌فردی-عاطفی، نقص ادراکی و نقص گفتاری در دانش‌آموزان متوسطه اول شهر اصفهان پیش‌بینی نمود.
کلیدواژه ها:
مشکلات رفتاری، نقص بین‌فردی-عاطفی، نقص ادراکی و گفتاری، دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است