بررسی میزان تعارضات خانوادگی در طی دوره قرنطینه ناشی از کووید 19
کد مقاله : 1205-IRANPA-FULL
نویسندگان:
شیرعلی خرامین *1، حافظ محمدحسین پور2، افسانه داوری3، ایمان شکیب خواه4
1عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی
2هییت علمی علوم پزشکی
3دبیر دبیرستانها
4دانشگاه هلال احمر
چکیده مقاله:
پاندمی کووید 19 به عنوان یک تراما باعث تغییرات چشمگیری در سبک زندگی انسانها در کره زمین گردیده است. قرنطینه اغلب یک تجربه ناخوشایند برای افرادی است که قرنطینه می شوند. خودکشی،بروز خشم و دعوا مرافه به دنبال تحمیل قرنطینه بعد از طغیانهای گذشته گزارش شده است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثر قرنطینه بر تعارضات خانوادگی طراحی گردیده است
این پژوهش در دو مرحله و با فاصله 45 روز و 9 ماه پس از شروع بیماری در ایران صورت پذیرفت. این دو مرحله هر دو بعد از یک دوره سه هفته ای قرنطینه رسمی اعلام شده توسط دولت صورت پذیرفت. در دو مرحله مجموعا 703 نفر پرسشنامه کامل و بدون از عیب با اینترنت ارسال نمودند. پرسشنامه شامل سه سوال طراحی شده توسط محققین به منظور ارزیابی و مقایسه تعارضات با والدین، همسر و دیگر افراد خانواده در قبل و بعد از قرنطینه بوده است.
براساس پژوهش حاضر تقریبا نیمی از جمعیت مورد مطالعه گزارش نموده اند که تعارضات آنان تغییری نکرده است و کمتر از 15 درصد تعارضات خود را بیشتر و بسیار بیشتر اعلام کرده اند. از طرف دیگر در تمام موارد سه گانه مورد پرسش میانگین تعارضات کمتر از نمره 3 به عنوان نمره تغییر نکردن بوده است که این تفاوت در سطح سیار بالایی معنی دار بوده و نشان دهنده کم شدن تعارضات در بوده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که قرنطینه نه تها باعث بالا رفتن تعارضات نگردید بلکه با توجه به پدیده پیوستگی ما با کاهش تعارضات خانوادگی ربور بوده ایم
کلیدواژه ها:
کووید 19، پاندمی، تعارضات خانوادگی، قرنطینه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است