اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر افزایش بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی زنان افسرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان چالوس
کد مقاله : 1206-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فاطمه سعادتی راد *1، زینب اکبری گلسفید2
1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رواانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد چالوس
2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی چالوس
چکیده مقاله:
مقدمه: امروزه، آمارها حاکی از آن هستند که زنان بیشتر از مردان با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کنند و از لحاظ بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی با مشکل مواجه بوده که مستلزم مداخلات بالینی هستند، در این راستا، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر افزایش بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی زنان افسرده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان چالوس صورت پذیرفت.
روش: این مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی صورت پذیرفته است و جامعه‌ی آماری این پژوهش زنان افسرده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان چالوس تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به روش هدفمند صورت پذیرفته است، از میان زنانی که تشخیص افسردگی دریافت کردند و به تشخیص متخصصان از لحاظ بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی دچار مشکل بودند، انتخاب شده‌اند، سپس از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای جایگزینی افراد در گروه‌های آزمایشی و کنترل استفاده شد. از پرسشنامه‌های بهزیستی اجتماعی کیز و سرمایه اجتماعی فلنر برای اندازه‌گیری متغیرها و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که آموزش حل مسئله اجتماعی بر افزایش بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی زنان افسرده مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان چالوس اثربخش بود، همچنین، این مداخله از میان مولفه‌های بهزیستی اجتماعی بر همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی و از میان مولفه‌های سرمایه روانشناختی بر افزایش خودکارآمدی و امیدواری اثربخش بود.
نتیجه‌گیری: بدین ترتیب، حل مسئله اجتماعی می‌تواند به عنوان یکی از مداخله‌های درمانی اثربخش در خصوص افزایش بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی زنان افسره مورد استفاده قرار بگیرد.
کلیدواژه ها:
اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر افزایش بهزیستی اجتماعی و سرمایه روانشناختی زنان افسرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان چالوس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است