فضای خانواده، شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و اعتیاد به شبکه‌های مجازی
کد مقاله : 1209-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نادیا دهقان زاده *1، گلین مهدی نژاد گرجی2
1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران
2دکتری تخصصی، روانشناسی تربیتی، عضو هییت علمی،موسسه آموزش عالی طبری، بابل، مازندران،ایران
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: در سال های اخیر، شبکه‌های اجتماعی، تحول شگرفی را در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان بوجود آورده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه فضای خانواده، شادکامی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان بر حسب میزان اعتیاد به شبکه‌های مجازی بود.
روش بررسی: روش پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان بابل که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. نمونه مورد مطالعه پژوهش 280 نفراز این دانش آموزان که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فضای خانواده هیل بروون، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی (مجازی) یانگ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد و برای سنجش عملکردتحصیلی از میانگین معدل دانش آموزان در نیمسال دوم استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون MANOVA از طریق نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین فضای خانواده بر حسب میزان اعتیاد به شبکه های مجازی؛ تفاوت معناداری وجود ندارد و بین شادکامی بر حسب میزان اعتیاد به شبکه های مجازی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین عملکرد تحصیلی بر حسب میزان اعتیاد به شبکه های مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: شادکامی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان بر حسب میزان اعتیاد به شبکه‌های مجازی متفاوت بوده، لذا مسئولان بایستی با بکارگیری راهکارهای مناسب، در جهت استفاده صحیح شبکه های اجتماعی توسط دانش آموزان، گام بردارند.
کلیدواژه ها:
فضای خانواده، شادکامی، عملکرد تحصیلی، اعتیاد به شبکه‌های مجازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است