پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی، جهت گیری مذهبی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان
کد مقاله : 1210-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سوران رجبی1، فریده علی محمدزاده کلو *2، یوسف دهقانی3
1گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،ایران
2تهران
3گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی، جهت گیری مذهبی و سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان بود. روش پژوهش همبستگی پیش بین بود. تعداد 101 بیمار سرطانی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپوت، پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک عاملی نشان داد بین دو گروه زنان و مردان مبتلا به سرطان، به لحاظ اضطراب مرگ تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0
کلیدواژه ها:
اضطراب مرگ، حمایت اجتماعی، مذهب، سلامت روان، سرطان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است