اثر بخشی آموزش گروهی صبر بر میزان تعارض مادر –دختر
کد مقاله : 1212-IRANPA-FULL
نویسندگان:
حدیث السادات عدل *
مدر دانشگاه ازاد اسلامی اراک گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی
چکیده مقاله:
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است که بر اساس حیات اجتماعی بشر را تشکیل می دهد و از مهمترین وظایف آن تربیت فرزندان استیکی ازمشکلاتی که گاهی اوقات خانواده هادرهنگام پرورش فرزندان باآن مواجه می شوندنافرمانی ومخالفت فرزندان باخواسته های والدینشان است. پژوهش نیمه ازمایشی باطرح پیش ازمون پس ازمون برای دوگروه ازمایش وکنترل اجراشد. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دخترسوم دبیرستان شهراراک که درسال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل تشکیل داده اند.که ازبین آنها30نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب وبطور تصادفی به2گروه 15نفری گمارده شدند. ابزارشامل پرسشنامه تعارض مادر-دخترموری ای و اشتراس که توسط دانش اموزان تکمیل شدند. پس ازپایان اموزش که طی جلسه 90دقیقه ایی اجراگردید مجددا نمرات هر2گروه اندازه گیری شدوبا استفاده از ازمون کواریانس تحلیل شد. یافته های نشان داد اموزش صبربرکم شدن تعارضات مادر – دختروافزایش رضایتمندی ازرابطه با مادروکنترل شرایط درهنگام مواجه با ناسازگاریهای رفتاری دردانش آموزان دختر تاثیر داشت ونشان داد که آموزش صبربرکم شدن تعارضات تاثیر معنادارداشته است.
کلیدواژه ها:
تعارضات مادر- دختر، صبر آموزی، نوجوان .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است